Back to courses

A’ teagasg mu bhiadh: carson, dè agus ciamar (Alba)

£195

Teaching Courses

Teaching

Cùrsa do thidsearan bun-sgoile ann an Alba

Course not yet started.

1.
Biadh ann an sgoiltean
45 minutes
Fios mun dòigh-obrach trèanaidh air-loidhne agus mu na prìomh sgrìobhainnean airson teagasg mu bhiadh ann an sgoiltean.
2.
Tùs a’ bhìdh
60 minutes
Coimhead air cò às a tha biadh a’ tighinn agus air cuid de na pròiseasan gus biadh a dhèanamh.
3.
Ithe fhallain
60 minutes
Ag ionnsachadh mu Leabhar-iùil Eatwell, na buidhnean bìdh, na prìomh-theachdaireachdan agus mu bhith ga chur an gnìomh.
4.
A’ teagasg
20 minutes
A’ planadh dòigh-obrach adhartach mu bhiadh airson na sgoile air fad.

Complete the course to access the final assessment.